BENT WHITE
STONE
Carrara Marble
1995
50 x 65 x 40cm